Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 444

Tájékoztatás központi írásbeli felvételi vizsgáról

8. osztályosok figyelem!

 

A 9. évfolyamra jelentkező tanulók számára az írásbeli felvételi menete a következő:

A jelentkezés módja: Az Oktatási Hivatal által közzétett, központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményekben van lehetőség a központi írásbeli felvételi vizsgát megírni. A jelentkező abba a vizsgát szervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapot, ahol a központi írásbeli felvételi vizsgát meg kívánja írni.

 

A jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2019_2020beiskolazas/kifir_felveteli_taj_vizsgahelyszin_kereso

 

illetve iskolánk honlapjáról: http://www.agysz-miskolc.hu/

 

Jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára: 2019. december 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgatárgyai: matematika és magyar nyelv

 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

2020. január 18. (szombat) 10 óra.

 

Helye: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

            3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10.

 

 

Pótló központi írásbeli vizsga (azok számára, akik január 18-án, a felvételi vizsgán alapos ok miatt nem tudtak megjelenni): 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra.

(Igazolás szükséges arról, miért nem tudtak részt venni a felvételi vizsgán az eredeti időpontban!)

 

 • Az írásbeli felvételi vizsga pontos részleteiről a tanulókat postai úton értesítjük.
 • Kérjük, az érintett tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel jelenjenek meg!
 • A vizsgára a tanulók fényképes azonosító igazolványt hozzanak magukkal!

Az értékelőlapok átadásának időpontja:

2020. január 24. (péntek) 8-16 óra

Helye: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

            3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10.

 

 • Az értékelőlapokat a tanuló, szülő veheti át. Másnak csak érvényes meghatalmazás esetén tudjuk átadni az értékelőlapokat!
 • A dolgozatok a helyszínen megtekinthetők, a vizsgázó kérésére és költségére a dolgozatokról másolat készíthető.
 • A javítással kapcsolatban (a javítási útmutatótól eltérő javítás esetén) a szülő a következő munkanapon 16 óráig tehet írásban észrevételt.
 • Az eredeti értékelőlapokat meg kell őrizni, a középiskolába történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz az értékelőlapról készült másolatot kell csatolni!

Iskolánkban a technikumi képzésre jelentkező tanulók számára a központi írásbeli felvételi vizsga megírása kötelező! Az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámot a felvételi eljárás során 50%-os súlyozással vesszük figyelembe.

 

SNI-s, BTMN-es tanulók számára a következő kedvezményeket biztosítjuk:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell a szakértői véleményt, valamint a szülő kérvényét a kedvezmények igénybevételére vonatkozóan.

Az iskola igazgatója határozatot hoz a szakértői véleményben foglaltak alapján a biztosított kedvezményekről, amit a tanuló postai úton megkap.

Az írásbeli felvételi vizsga megírása kötelező!

A kedvezmények a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően a következőek lehetnek:

 • időhosszabbítás (vizsgatárgyanként 15 perc)
 • segédeszköz (számológép, szövegszerkesztő program) használata
 • speciális feladatlap használata (pl. gyengénlátók esetében)
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés

A felvételi dolgozatok pontozása a javítási útmutatók alapján történik.Az SNI-s, BTMN-es tanulók számára a javítási útmutatóban meghatározott módosításokat figyelembe vesszük, a végső pontszámokat úgy arányosítjuk, hogy ne érje hátrány a tanulókat.

Részletes tájékoztatás az SNI-s, BTMN-es tanulók részére: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf

Szeretettel várunk minden 8. osztályos jelentkezőt!

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA
ÉSZREVÉTELEINEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9)-e, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (4) – (5) bekezdései alapján):

- A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben (2020. január 24-én 8.00 és 16.00 óra között az iskola 114. termében), az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

- A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2020. január 27.)– tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

- Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

- Amennyiben az iskola határozata a tanuló vizsgaeredményének megváltoztatását tartalmazza, és korábban már kiállításra került az értékelő lap, azt vissza kell vonni, és a vizsgaszervező középiskolának új értékelő lapot kell kiállítania.

- Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.

- Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.